Sign In Forgot Password

Saturday Morning Audio

All recordings by Rabbi Hal Schevitz  

Page numbers of Siddur Lev Shalem (note that in the recording, Rabbi Hal mentions page numbers from our old siddur, Siddur Hadash)

pg. 101 - Mah Tovu 00:41        

pg. 103-104 - Birkot Hashahar 02:52        

pg. 106 - Ashreinu 01:31   

pg. 122 - Barukh She'amar 01:47

pg. 136 - Ashrei 03:12

pg. 141 - Psalm 150 04:11

pg. 145-147 - Nishmat Kol Hai 01:11

pg. 147 - Shokhein Ad-Yishtabah 02:13

pg.148-150 - Hatki Kaddish -Bar'khu - Yotzer 01:10

pg. 151 - El Adon 01:49

p. 153 - Tit'barakh Kulam Ahuvim - Kadosh Kadosh Kadosh 02:16

p. 153 - L'el Barukh 01:16

p. 154 - Ahavah Rabbah 03:22

p. 155-156 - Shema V'ahavta - Vayomer (Saturday morning) 03:08

pg. 157 - Emet 01:22

pg. 158 - Mi Khamokhah (Shabbat Morning) 01:29

pg. 159-160 - Avot - G'vorot 02:23

pg. 161 - Kedushah pt. 1 - N’kadesh- Mimkomo 

pg. 161 - Kedushah pt. 2 - Mimkomkha-Halleluyah

pg. 161 - Kedushah pt.3 - L’dor vador - end of Amidah

pg. 168 - Torah Service Introduction 02:23

pg. 170-171 - Torah Service  Bei Ana - Shema - Lekha Adonai 03:12

pg. 102 - Tallit Blessing 00:48

pg. 172 - Torah Blessings 01:13

pg. 175 - Haftarah Blessing - Before Reading 00:56

pg. 175 - Haftarah Blessing - After 02:21

pg. 181-183 - Return Torah - Ashrei, Y'hallelu, Mizmor L'david 03:17

pg. 184 - Etz Hayyim 01:06

pg.184-187 - Musaf 05:22

pg. 204 - Ein Keloheinu 01:39

pg. 77 - Shabbat Morning Kiddush 01:53

Wed, February 21 2024 12 Adar I 5784